دانلود رمان نفسم میبره از ناشناس 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان نفسم مـیبره pdf از ناشناس با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان ناشناس مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه/انتقامـی

خلاصه رمان نفسم مـیبره

فرزاد پسر تند خـو غیرتی که ناتـوانی جنسی داره و بخاطر همـین با هیچ دختری نمـیمونه

ولی یه روز عاشق یک دختر ۱۷ ساله مـیشـه و دخترو به اجبار به عقد خـودش درمـیاره

دختری که با اون اندام ریزش فرزاد و به هوس مـیندازه و بیماری فرزاد با اندام آوار از بین مـیره…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان عشق و تقدیر

قسمت اول رمان نفسم مـیبره

باشنیـدن صدای ترمز ماشینی کنار پام تـوی جام مـیخکوب شـدم،

با ترس به طرف ماشین سرم و کج کردم با دیـدن راننده ماشین

از ترس بدنم شروع به لرزیـدن کرد

شیشـه ماشین و پایین داد و با چشمایی که از شـدت خشم سرخ

سرخ شـده بود زوم صورت رنگ پریـدم شـد.

پوزخند وحشتناکی زد، وقتی دستش روی دستگیره ماشین

نشست و بازش کرد قلبم تند تند کوبیـد به سیـ نم

از ماشین پیاده شـد با قدم های محکم به سمتم پا تند کرد، با

پاهای لرزون آروم آروم عقب رفتم، نزدیکم شـد از اون دوتا

تیله عسلی رنگ آتیش مـیباریـد ، صورت مردونه پر خشمش از

کتک هایی که قرار امروز نصیبم شـه خبر مـیـداد!

با تن صدایی که به وجودم ترس تزریق کرد آهستـه گفت:

که جرات کردی بری پیش اون پدر بیشرفت؟

با خـودت اصال یه درصد فکر نکردی فرزاد کـاری مـیکنه به گـوه

خـوردن بیفتم؟

با صدای لرزون جواب دادم:

تـورو خدا ببخشیـد غلط کردمفرزاد بخدا دلم به پروا تنگ شـده بود، دیگـه تکرار نمـیکنم

با صدای سیلی که تـو فضای سرد و بی روح پیچیـد صورتم به

چپ متمایل شـد، گوشـه لبم پاره شـد و خـون قرمزم روی صورت

رنگ پریـدم نمایان شـد.

بدنم مثل بیـد مـیلرزیـد بدن مرد نفرت انگیز زندگیم هم

مـیلرزیـد..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان